Mēslošanas līdzekļi

Mēslošanas līdzekļu un substrātu apriti regulē Mēslošanas līdzekļu aprites likums, kura mērķis ir aizsargāt mēslošanas līdzekļu un substrātu patērētājus no nekvalitatīvu, cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi bīstamu mēslošanas līdzekļu un substrātu lietošanas, kā arī nodrošināt vienādas prasības fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic darbības ar mēslošanas līdzekļiem un substrātiem.

Prasības mēslošanas līdzekļu kvalitātei un tirdzniecībai nosaka mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi.
Mēslošanas līdzekļu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

Informācija par mēslošanas līdzekļu reģistrāciju pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā.