Augu šķirņu aizsardzība

Augu šķirņu aizsardzību regulē Augu šķirņu aizsardzības likums, kura mērķis ir izveidot selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Likumu piemēro jebkurai augu ģinšu un sugu šķirnei, tai skaitā sugu un starpsugu hibrīdiem. Lai piešķirtu augu šķirņu aizsardzības tiesības, šķirnei ir jāatbilst noteiktām prasībām, tas ir, šķirnei ir jābūt atšķirīgai, viendabīgai, stabilai, jaunai, kā arī šķirnei ir jābūt piešķirtam normatīvo aktu prasībām atbilstošam šķirnes nosaukumam. Šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (turpmāk – šķirnes pārbaude) veic saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām.
 

Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā ir pieejama informācija par AVS pārbaudes veicējiem, kā arī Latvijas aizsargāto augu šķirņu saraksts. Informāciju par konkrēto sugu CPVO pārbaudes protokoliem un UPOV vadlīnijām atrodama Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā http://www.vaad.gov.lv/sakums/normatvie-akti/augu-skirnes/skirnes-parbaudes-cpvo-protokoli-un-upov-vadlinijas.aspx

 

Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likumu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir jāsniedz informācija un jāmaksā atlīdzība par Latvijā aizsargāto šķirņu izmantošanu. Sīkāka informācija pieejama Latvijas sēklaudzētāju asociācijas mājaslapā.
 

Šobrīd tiek izstrādāts Likumprojekts “Grozījumi augu šķirņu aizsardzības likumā”, kuru mērķis ir palielināt selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvaras, lai viņi spētu efektīvi realizēt mantiskās tiesības.
 

Turklāt tiek strādāts arī pie jauna “Augu šķirņu aizsardzības likums” izstrādes, kura mērķis ir precizēt augu šķirņu selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Likums paredzēs jaunu augu šķirņu selekcionāru mantisko tiesību piešķiršanas un aizsardzības sistēmu Latvijā. Jaunajā likumā būs mainīta struktūra, nodaļas tiks, sakārtotas tā, lai būtu vieglāk uztvert normatīvus. Precizēts un papildināts ar vairākām regulējošām tiesību darbības jomām.