Fishing quota transfer, acceptance or exchange of harmonization

  • Service code:
    ZM 005
  • Service provider:
    Zemkopības ministrija
  • Type of Service:
    Service
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki iesniedz ZM iesniegumu (savstarpēju vienošanos) par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam. ZM 30 dienu laikā sagatavo attiecīgu lēmumu un nepieciešamos grozījumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā. http://likumi.lv/doc.php?id=196472