Special permit (license) for commercial fishing in

  • Service code:
    ZM 001
  • Service provider:
    Zemkopības ministrija
  • Type of Service:
    Service
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas licence, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu" (http://m.likumi.lv/doc.php?id=197452) https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana?id=1218