Agrochemical Research Electronic submission of application

  • Service code:
    VAAD.8
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Valsts augu aizsardzības dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu, veic augšņu agroķīmisko izpēti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 1.oktobra noteikumiem Nr.833 ,,Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām" un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē ievada izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni, bet personai izsniedz augšņu agroķīmiskās izpētes materiālus.