Agrochemical Research Electronic submission of application

  • Service code:
    VAAD.8
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Valsts augu aizsardzības dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu, veic augšņu agroķīmisko izpēti un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē ievada izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni, bet personai izsniedz augšņu agroķīmiskās izpētes materiālus