Crop fertilization plan summary electronic submission

  • Service code:
    VAAD.6
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.834 ,,Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem" operatoram, kas īpaši jutīgajās teritorijās apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, lietojot mēslošanas līdzekļus, katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.maijam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējā gada ražu.