Issuing permits for testing and registration for sale of respective batches of imported fertilizer

  • Service code:
    VAAD 028
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai testēšanai un reģistrācijai ievestā mēslošanas līdzekļa un substrāta attiecīgās partijas tirdzniecībai saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 71.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 70.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 70.punktā minētie nosacījumi