Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

  • Service code:
    LAD BLAV
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Īstenojot pasākumu "Bioloģiskā lauksaimniecība" tiks sekmēta lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes virskārtas aizsardzība pret augsnes degradācijas procesiem, saglabājot augsnēs organiskās vielas.