Maintaining biodiversity in grasslands (BDUZ)

  • Service code:
    LAD BDUZ
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Īstenojot aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.