Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

  • Service code:
    LAD ADSI
  • Service provider:
    Lauku atbalsta dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Mērķis - ir veicināt lauku ainavas uzturēšanu un sekmēt lauksaimniecisko darbību teritorijās, kurās ir apgrūtināta lauksaimnieciskā darbība. Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI) ietver aktivitātes: ADI un ASI, kur ADI teritorija ir sadalīta trīs kategorijās ar dažādām atbalsta likmēm. ASI ir viena likme un teritorija netiek dalīta kategorijās. Vienotajā iesniegumā nav speciāli jāatzīmē, ka lauksaimnieks vēlas pieteikties uz ADSI. Pieteikšanās šī pasākuma aktivitātēm notiek automātiski, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Maksājums tiks veikts par VPM vai MLS atbilstošo platību, kas atrodas apgabalos, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi. Tas nozīmē, ka atbalsta pretendentam par katru atbalsttiesīgo hektāru, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, tiks samaksāta attiecīgā ADI vai ASI likme. Savukārt, ja atbalsta saņemšanas nosacījumi netiks ievēroti, tiks piemērotas pārdeklarācijas sankcijas. Ja lauksaimnieks nevēlas saņemt ADSI atbalstu, viņam LAD jāiesniedz rakstisks iesniegums brīvā formā. Ja atbalsta pretendenta platība, par kuru saņem atbalstu, pārsniedz 100 ha, un tā atrodas ADI teritorijā, atbalstam piemēro šādu samazinājumu: 10 % - platībai no 100,01 līdz 500 ha; 20 % - platībai no 500,01 līdz 1000 ha; 30 % - platībai no 1000,01 līdz 1500 ha; 40 % - platībai no 1500,01 ha un vairāk.